Column

  Vacaturebankpsychologie.nl is online!   Het initiatief voor... Lees meer >

Nieuwsbrief

Ja, ik meld mij aan als


Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ln deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen in de navolgende betekenis gebruikt:

Vacaturebankpsychologie.nl:
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30274699, de eigenaar en exploitant van de website www.vacaturebankpsychologie.nl.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie door Vacaturebankpsychologie.nl een overeenkomst wordt gesloten of die gebruik maakt van de diensten van Vacaturebankpsychologie.nl.

Website: De door Vacaturebankpsychologie.nl op internet verzorgde website die te bereiken is via de domeinnaam: www.vacaturebankpsychologie.nl

Diensten:
Een door Vacaturebankpsychologie.nl aangeboden dienst, zoals het plaatsen van vacatures en advertenties op de website, een abonnement dat toegang verleent tot de CV database alsmede het plaatsen van bedrijfsinformatie, banners en andere bedrijfsuitingen op de website.

Advertentie: Een vacature, banner of andere bedrijfsuitingen van de opdrachtgever geplaatst op de website.

Gebruiker(s): Particuliere gebruikers van de website die een CV op de website plaatsen en/of vacatures zoeken op de website. Ook opdrachtgevers die gebruik maken van de diensten van de website kunnen worden aangemerkt als gebruiker.

Overeenkomst: De afspraken met betrekking tot dienstverlening tussen Vacaturebankpsychologie.nl en opdrachtgever, waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De opdracht tot deze dienstverlening wordt verstrekt door de opdrachtgever vanuit de beveiligde omgeving van de website nadat deze op zijn eigen account is ingelogd.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en Vacaturebankpsychologie.nl, hierna te noemen VP. 

2.2 De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zullen volledig van kracht blijven indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt. In dat geval zullen VP en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden
genomen.

2.3
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk door VP van de hand gewezen.

2.4 Advertenties en teksten kunnen te allen tijde zonder opgaaf van redenen door VP worden verwijderd.
 
2.5 VP is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen zonder dat zij hun toepasselijkheid daardoor verliezen. Indien een opdrachtgever niet akkoord kan gaan met de wijzigingen kan hij te allen tijde de overeenkomst opzeggen zonder iets verschuldigd te zijn.

ARTIKEL 3
- TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door de plaatsing van een vacature of advertentie door de opdrachtgever op VP of het abonneren op een dienst van VP.

3.2 Bij plaatsing van een vacature geldt dat deze maximaal 20 weken blijft geplaatst. Opdrachtgever kan desgewenst eerder, zelf, de vacature verwijderen.

3.3
Advertenties en banners worden via een abonnement geplaatst. Bij een dergelijk abonnement heeft de overeenkomst een minimale duur van 2 maanden. 
Dit abonnement wordt telkens voor dezelfde duur van het abonnement automatisch verlengd, tenzij anders overeengekomen. Opzegging kan vormvrij met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

3.4
Bij een abonnement op de CV-bank heeft de overeenkomst een minimale duur van 1 maand,  hierbij vindt geen automatische verlenging plaats.

3.5 VP heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden dan wel (tijdelijk) op te schorten indien:
a. de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden voldoet;
b. de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen;
c. de opdrachtgever misbruik maakt van het abonnement of VP;
d. de opdrachtgever de adverteerders op deze website of andere opdrachtgevers schade toebrengt, in welke vorm dan ook;
e. VP haar recht om een online dienst aan te bieden eindigt;
f.  of de opdrachtgever activiteiten ontplooit die in strijdt zijn met de belangen van VP of haar gebruikers.

ARTIKEL 4 - GEBRUIK WACHTWOORD EN DIENST


4.1 Het door VP toegekende wachtwoord mag alleen verstrekt worden aan eigen werknemers van de opdrachtgever die het wachtwoord nodig hebben ter vervulling van de werving - en selectieactiviteiten van de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever slechts toegestaan om één wachtwoord te verlenen. VP kan de opdrachtgever verzoeken om de identiteit te verstrekken van de werknemers die het wachtwoord hebben ontvangen, mits anders schriftelijk overeengekomen.

4.2
Het is niet toegestaan een bij een account behorend wachtwoord aan derden ter beschikking te stellen.


4.3 De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat werknemers het wachtwoord en de diensten van VP uitsluitend gebruiken voor de werving- en selectieactiviteiten van de opdrachtgever.

4.4 Indien de werknemer(s), die in het bezit zijn van het wachtwoord niet meer werkzaam zijn voor de opdrachtgever dient opdrachtgever VP hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. VP zal de opdrachtgever vervolgens een nieuw wachtwoord verstrekken.

4.5 Bij misbruik van wachtwoorden en diensten door de opdrachtgever, heeft VP de bevoegdheid om alle vormen van schade (op grond van de wet), waaronder mede inbegrepen inkomstenderving en alle overige kosten die het gevolg zijn van ongeautoriseerd gebruik, bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 De opdrachtgever is VP zonder tussenkomst van de rechter een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €1.000,-  per gebeurtenis, indien VP een redelijk vermoeden heeft van misbruik door de opdrachtgever. VP is in dat geval tevens gerechtigd om de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden.

ARTIKEL 5 - GEBRUIK WEBSITE VACATUREBANKPSYCHOLOGIE.NL


5.1 Het (elektronische) verkeer tussen opdrachtgever en andere gebruikers van de website geschiedt voor eigen rekening en risico. VP is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij opdrachtgever die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

5.2 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het eigen computersysteem zodanig beveiligd is dat derden geen ongeautoriseerde toegang kunnen krijgen.

5.3 In het kader van de vacatureplaatsing mogen opdrachtgevers uitsluitend informatie op de website publiceren die het doel hebben om potentiële kandidaten in staat te stellen te reageren op vacatures.

5.4 Indien het noodzakelijk is om redelijkerwijs het benodigde onderhoud of noodzakelijke aanpassingen of verbeteringen te verrichten aan het systeem mag VP zonder voorafgaande bekendmaking de website (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens VP ontstaat.

5.5
De opdrachtgever zal zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de diensten, de website en het inlogaccount. Onder oneigenlijk gebruik wordt in elk geval verstaan:
(1)  het doorverwijzen van respondenten op geplaatste vacatures naar, door te linken naar, te refereren aan of op wat voor manier dan ook aandacht te vestigen op (websites van) derde partijen, waaronder met name wordt verstaan werving- en selectiebureaus in de ruimste zin van het woord;
(2) het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming gebruiken van e-mailadressen van kandidaten die niet strekken tot de vervulling van een vacature. De gegevens van de ingeschreven gebruikers c.q. CV's mogen door de opdrachtgever nadrukkelijk uitsluitend gebruikt worden om werkzoekenden te benaderen voor concrete of verwachte vacatures voor psycholoogfuncties. De opdrachtgever heeft de beschikking over persoonsgegevens, dit betekent dat de opdrachtgever zich dient te houden aan de privacy wet- en regelgeving;
(3) het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de website of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van (de databank(en) van) www.vacaturebankpsychologie.nl.

De opdrachtgever is VP zonder tussenkomst van de rechter een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €1.000,- per gebeurtenis, indien VP een redelijk vermoeden heeft van misbruik door de opdrachtgever. VP is in dat geval tevens gerechtigd om de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden. Naast genoemde boete kan er een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

5.6
VP staat niet in voor de nauwkeurigheid en juistheid van advertenties, leaflets, afbeeldingen en specificaties van de dienst(en) op de website, deze gelden als een weergave bij benadering. VP is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de diensten, deze te verbeteren of om deze te laten voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

5.7
De Website bevat hyperlinks en/of verwijzingen naar websites van derden. VP is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden. Daarnaast bevat de Website bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. VP staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van VP of derden.
 
ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID

6.1 VP is alleen in het geval van grove schuld en/of opzet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist nakomen van haar verplichtingen. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van VP beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Van deze bepaling kan niet worden afgeweken. Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 250,00.

6.2 Voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 6.1 is de aansprakelijkheid van VP uitgesloten.
 
6.3 Voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de website en/of de diensten door opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en 'performance' problemen, aanvaardt VP geen enkele aansprakelijkheid.

6.4 Opdrachtgever vrijwaart VP voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die opdrachtgever op de website heeft geplaatst.

6.5 VP zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: 
a. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever;
b. verlies van gegevens. Opdrachtgever zal zorgdragen voor back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door opdrachtgever aan VP ter beschikking worden gesteld;
c. iedere tekortkoming van opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
 Indien de in de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens VP, zal opdrachtgever VP hiervan vrijwaren.
 
VP zal tot slot niet aansprakelijk worden gesteld, indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

 
ARTIKEL 7 - OVERMACHT

7.1 VP is ontslagen in de verplichting tot nakoming van de overeenkomst bij alle situaties van overmacht, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Het is uitgesloten om in dergelijke gevallen aanspraak te maken op schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan het nakomen van verplichtingen door VP jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichting in redelijkheid niet van VP kan worden verlangd. Tot overmacht wordt in ieder geval gerekend, storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de electriciteitsvoorziening aan VP.

ARTIKEL 8 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website berusten bij VP of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door opdrachtgever is geleverd in verband met de plaatsing van een vacature en/of bedrijfsinformatie. Onder (intellectuele eigendoms) rechten worden verstaan: auteursrechten op de teksten, vormgeving, afbeeldingen, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, geluidsmateriaal, software en overige materialen, de merkrechten (inclusief domeinnamen) en databankrechten.

8.2 Opdrachtgever garandeert dat zij geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden bij de door haar geplaatste vacature(s) en/of bedríjfsinformatie.

8.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VP is het opdrachtgever niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te verspreiden, te verzenden, te reproduceren en op welke andere wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Conform de databankenwet is het opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van VP, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken. Op eventuele kopieën die opdrachtgever van (een gedeelte van) de website maakt - voor zover toegestaan - dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms)rechten behouden te worden.
 
ARTIKEL 9 - BETALING

9.1
Verschuldigde bedragen voortvloeiende uit de plaatsing van een vacature/advertentie/banner en/of gebruikmaking van de C.V. database zullen in de maand van afname worden gefactureerd. Vacatures/advertenties worden direct en per ommegaande geplaatst, toegang tot de C.V. database wordt pas verkregen nadat de betaling hiervoor door opdrachtgever is gedaan.
 
9.2 Facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

9.3 Opdrachtgever is in gebreke indien een termijn van 45 dagen na factuurdatum is overschreden. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. De wettelijke rente is hierbij bepalend. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde volledige bedrag zal genoemde rente over het opeisbare bedrag berekend worden.

9.4 Bij ontbinding van een gedane overeenkomst of het (eerder) intrekken van een geplaatste vacature binnen de gestelde termijn zal geen (gedeeltelijke) restitutie plaatsvinden.

9.5 Vorderingen van VP op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van faillissement, liquidatie, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever.

ARTIKEL 10 - INCASSOKOSTEN

10.1 Indien de opdrachtgever bij het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen in gebreke en/of verzuim is, dan zijn alle gemaakte kosten die noodzakelijk zijn om de vorderingen te innen voor rekening van de opdrachtgever. Blijft opdrachtgever in gebreke bij de tijdige voldoening van een geldsom, dan is opdrachtgever een dadelijk opeisbare boete van 15% verschuldigd over het nog te vorderen bedrag met een minimum van € 50,00.

10.2
In het geval dat VP hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen deze ook op de opdrachtgever worden verhaald.

10.3 Indien gerechtelijke en executiekosten zijn gemaakt door VP zijn deze tevens voor rekening van de opdrachtgever. Over de gemaakte incassokosten is opdrachtgever rente verschuldigd.

ARTIKEL 11 - DUUR EN BEEINDIGING

11.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode, een tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, m.u.v. de gevallen genoemd in artikel 11.2 en 11.3.

11.2
Indien één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten. Reeds gefactureerde bedragen voor diensten door VP vóór de ontbinding van de overeenkomst blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.3 Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden, indien de andere partij, ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst.

11.4 Het recht op plaatsing van een vacature voor de resterende periode van de overeengekomen duur vervalt automatisch indien de plaatsing van de vacature vóór de afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door opdrachtgever (in geval de vacature bijvoorbeeld inmiddels is vervuld).

ARTIKEL 12 - GEHEIMHOUDING


12.1
Opdrachtgever heeft de verplichting om alle informatie geheim te houden die onder deze overeenkomst is verstrekt aan opdrachtgever en als vertrouwelijk is aangemerkt. Deze verplichting van opdrachtgever blijft ook van kracht nadat de overeenkomst is beëindigd.

12.2
Beide partijen komen bij deze overeenkomst wederzijds overeen dat alle van toepassing zijnde wetten inzake privacy en gegevensbescherming zullen worden nageleefd.

ARTIKEL 13 - REGLEMENT VOOR HET PLAATSEN VAN VACATURES

13.1 Op VP zijn alleen vacatures toegestaan die betrekking hebben op psychologenfuncties.

13.2 VP behoudt zich te allen tijde het recht voor om vacatures zonder opgaaf van redenen te verwijderen.

13.3 Het is verboden om advertenties en/of vacatures te plaatsen waarbij niet specifiek naar invulling van één bepaalde functie wordt gestreefd.

13.4 De plaatsingstermijn van een vacature is (maximaal) 20 weken.

13.5
Opdrachtgevers worden geacht adequaat en nauwgezet het beheer van hun vacatures uit te voeren. Wanneer VP weet dan wel vermoedt dat een vacature niet meer actueel is c.q. de vacature reeds ingevuld is, heeft zij de bevoegdheid deze vacature van de website te verwijderen.
 
ARTIKEL 14 - GARANTIE

14.1
De website is met veel nauwkeurigheid ingericht, VP kan echter niet garant staan voor:
-    het ononderbroken werken en vrij zijn van fouten van de website;
-    het onrechtmatig gebruik door derden van de systemen van VP;
-     de aan- of afwezigheid van een match tussen werkzoekende en opdrachtgever;
-     de beschikbaarheid van een kandidaat in de C.V. database voor een nieuwe functie of project;
-     juiste of volledige (c.q. actuele) informatie op de website, waaronder de (persoonlijke) informatie van kandidaten, inclusief de CV's die door de werkzoekenden zijn geplaatst.

ARTIKEL 15 - PRIVACY


15.1
 VP onthoudt zich van het beschikbaar stellen van e-mailadressen en/of CV’s aan derden, tenzij VP hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de opdrachtgever/gebruiker handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze onderhavige Algemene Voorwaarden.

15.2
VP helpt werkzoekenden en werkgevers elkaar te vinden. VP is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die tussen hen gesloten wordt naar aanleiding van gebruikmaking van de website.

ARTIKEL 16 - DIVERSEN

16.1
Op elke overeenkomst tussen VP en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

16.2
De laatst gepubliceerde versie van deze Algemene Voorwaarden op de website zijn steeds van kracht.

16.3
De Algemene Voorwaarden van VP prevaleren altijd boven de algemene voorwaarden van opdrachtgevers en leveranciers van VP.

Beneden-Leeuwen, copyright (c) 2010.  Alle rechten voorbehouden aan Vacaturebankpsychologie.nl.